Cronaca

Assustu mannu pro un'intzidente in sa trata de su trenu Bòrore-Macomer

Unu cartellone de sa publitzidade nd'est rùidu a pitzus de unu trenu de sa metropolitana ligera. Est sutzèdidu oe in sa trata Bòrore-Macomer po mori de su bentu ca dae custu mangianu est iscude·nde su territòriu.S'intzidente est acontèssidu a mangianu. Pro fortuna nisciunu est istadu feridu, s'ùnicu dannu ca b'at istadu est unu bidru segadu. Ddu narant sos dirigentes de Trenitalia Sardigna ca in su logu ant imbiadu tècnicos de sa sienda pro controllare. Sa linia est abarrada firma dae mesu die a sa una de su mangianu.

Ultimo aggiornamento:
Altre notizie
Rubriche
Click e Gusta
Da oggi a Cagliari la pizza si ordina così:
  1. inserisci l'indirizzo
  2. scegli la pizzeria (o il ristorante)
  3. decidi cosa mangiare
  4. attendi la consegna a domicilio
www.clickegusta.it