Economia e Lavoro

Carḅnia, 64 traballadores assuntos in is cantieris de su Comunu

In Carḅnia s'annu ca benet cumentzat cun nd'una bona nova pro su traballu. Comente naradu dae su śndigu Paola Massidda (M5s) “at a èssere unu 2018 galanu pro 64 operajos ca at a èssere assuntos in is cantieris ca su comunu at a aberrere. Est unu resurtu de meda importu – sighit su śndigu – segudadu fintzas gràtzias a su traballu de sa Giunta e de sos uf́tzios comunales”.De curtzu ant a tzucare sos cantieris comunales pro pònnere is matas in sa tzitade. “Cun sa cunventzione tra Comunu e Aspal, ant a essere assuntas de tempus determinadu, pro 129 dies de traballu, 64 pessones” ispiegat s'assessore a su Personale Paola Angius. 

Ultimo aggiornamento: