Politica

Su bio testamentu est lege

Su Senadu de sa Repubrica at aprovadu sa lege ca pertocat su bio testamentu in Itŕlia. A pustis de su votu a sa Camera su testu at otčnnidu s’ok finale cun 180 polěticos a praghere e 71 contra.Ma immoe, ite mudat pro nois? In su primu articulo b’at iscritu ca su malàidu tenet su deretu de refudare in totu o a banda sos tratamentos sanitàrios, pro esèmpiu sa nutritzione artifitziale, e de revocare su cunsensu. Su dotore depet respetare su ca narat su malàidu e pròpiu pro custu fatu no at a tènnere responsabilidade penale e tzivile. Pro s’àtera parte però su malàidu no podet pedire curas contra a sa leges, a sa deontologia professionale, a sas bonas pràticas mèdicas. In generale is ospidales depent donare prena atuatzione a sa lege.

Su divietu de s'acanimentu terapeutico e sa dignidade de sas personas a sa fini de sa vida sunt afrontadas in su segundu articulo. Est craru ca su dotore no podet donare curas sena resone a cussos malàidos cun prògnosi lègia (in italianu est iscritu “infausta”) o ca sunt serente a sa morte. Capìtulo a parte pro sos minores e sos ca non podent cumprèndere. In custu casu su babbu e sa mama tenent s'ùrtima paràula ma depent tennere in contu su parre de su minore. De importu mannu su cuartu articulo ca pertocat sas “dispositziones anticipatas de tratamentu”, est à narrere ca ònnia persona de edade magiore podet espressare voluntade in matèria de tratamentu sanitariu s’in casu siat discapassu.

Ultimo aggiornamento: