Politica

Ex arsenale a sa Maddalena, addobiu Pigliaru-Maninchedda

Su presidente de sa Regione Francesco Pigliaru chenÓbura at addobiadu su segretÓriu de su 'Partito dei Sardi' Paolo Maninchedda pro analizare sa chistione de sa torrada a sa Regione de s'ex Arsenale de sa Maddalena.Maninchedda, cando fiat assessore a sos traballos pùblicos aiat cumentzadu un'arresonada tra sa Regione, sa Mita Resort, sa protetzione tzivile e s'avocadura de s'istadu. Tando fiat istada definidu s'importu de su dinari ca sa protetzione tzivile diat donare a sa Mita, sena ispesas pro sa Regione. 

Eris a merie Pigliaru in paris cun Maninchedda ant lèghidu s'acordiu cuncordadu dae sa Regione cun su Guvernu ca chitzo ant a firmare.
Pro Maninchedda, est iscritu in nd'una nota de sa Regione, s'acordu est bonu. Però s'ex assessore at naradu de faghere meda atentu a sa nòmina de sa Regione comente sugetu printzipale de su acòrdiu.

Ultimo aggiornamento: