Scienza e Tecnologia

In Casteddu arribat sa realidade virtuale

Si tzèrriat “Casteddu a inghìriu - bisione a 360°. Est una fata ca s’at a tennere in Casteddu su 16 de su mese de nadale.Est organizadu dae sa sotziedade Togo 360 ca ddu descriet comente unu biàgiu particulare pro iscubrire sa cultura, s'istòria de sa tzitade ma fintzas elementos fantàsticos. Funtzionat aici: s’adobiu est a mangianu in pratza San Sepolcro. Inoghe totus at a bestire unu visore Vr in nue at à bidere unu vìdeu immersivu a 360 grados, de sa matessi pratza, ca at a simulare sa realidade. Sa punna est ammustrare sa balia de sa realidade virtuale faghende bivere un’esperièntzia ùnica pro mèdiu de unu videu ca sìmulat sa realidade.

Narat Laura Sordo, ca traballat pro Togo 360: “Sa realidade virtuale est una tecnologia ca ispantat meda sas pessones pro ite permitit de impreare sos chimbe sensos. Su chi nois tenemus a sutalineare est s’ispantu, a sas pessones agradant sas figuras e sa realidade virtuale megiorat de meda custa connessione”. Ma no est isceti una chistione de figura pro ite sa realidade virtuale tenet puru un’àteru aspetu ca pertocat s’integratzione sotziale e s’abatimentu de sas làcanas: “Est unu primorosu istrumentu - sighit Laura Sordo - pro faghere aprobiare ònnia persona, fintzas sos ca tenent isentimentu e duncas pro cunsentire issoro de andare in ònnia logu”.

Ultimo aggiornamento: